تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


برای خواندن نمازبایدشرایط زیرمهیاباشد:

1-وقت نمازفرارسیده باشدکه آن وقت بعدازاذان میباشد.

2-بدن انسان پاک باشد(بدن فردبانجاست برخوردنکرده باشدیافردجنب نشده باشد)

3-لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اول ـ آن که پاک باشد.

دوم ـ آن که مباح باشد.

سوم ـ آن که از اجزاء مردار نباشد.

چهارم ـ آن که از حیوان حرام گوشت نباشد.

پنجم و ششم ـ آن که اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد.(اطلاعات بیشتر)

4-شرایط مکان نمازگزار:
۱. مباح باشد. (یعنی غصبی نباشد).
۲. بی حرکت باشد.
۳. از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است.
۴. جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد.
۵. محل سجده‌ی نمازگزار پاک باشد.
۶. موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود.
۷. میان‌زن‌و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد.
۸. مسطح باشد.(اطلاعات بیشتر)

5-شرایط وضو

* شرایطی که به وضو گیرنده برمی‌گردد:

الف) با قصد قربت وضو بگیرد (نیت).
ب) استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

* شرایطی که به آب وضو برمی‌گردد:
الف) آب وضو مطلق باشد.
ب) آب وضو پاک باشد.
ج) آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد).

* شرایطی که به ظرف وضو برمی‌گردد:
الف) مباح باشد

* شرایطی‌که‌به اعضای وضو برمی‌گردد:
الف) پاک باشد.
ب) مانعی از رسیدن آب در آن نباشد.

* شرایطی که به کیفیت وضو برمی‌گردد:
الف) ترتیب را در شستن و مسح کردن‌ها رعایت کند (ترتیب).
ب) کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد (موالات).
ج) کارهای وضو را خودش در حال اختیار انجام دهد (مباشرت).

* شرایطی که به زمان وضو برمی‌گردد:
به مقدار وضو و نماز وقت باقی باشد.(ادامه دراین لینک)
طنزنویس ۱۲ شهریور ۹۵ ، ۰۸:۵۰ ۰ ۳ ۱۱۶

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.