تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


مفهوم علت ومعلوم:اگرموجودی نیازمندبه موجوددیگری باشدووجودش متوقف به موجوددیگرباشد،موجودنیازمندرامعلول ودیگری راعلّت می نامند(این یک قاعده عقلی است که هرمعلولی نیازبه علت داردوتاعلّتش ایجادنشود،بوجودنمی آید).

تعریف واجب الوجود:به موجودی می گویند،که خودبه خودوجودداشته باشدوهیچ نیازی به موجوددیگرنداشته باشد.

تعریف ممکن الوجود:موجودی که خودبخودوجودنداردووجودش وابسته به دیگری است،بعبارت دیگرنیازمندبه علّت است،اگرعلّتش باشدایجادمی شود،اگرنباشد،ایجادنمی شود.

توضیح مقدمه دوم:می دانیم که ممکن الوجودنیازبه علّت دارد،اگرتمام موجودات جهان،ممکن الوجودباشند،نیازمندعلّت باشند،هیچوقت چیزی ایجادنمی شود.

«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟»سوره : الطور - جزء ۲۷ -آیه35

«آیابدون علّت خلق شده اند،یاخودشان،خودشان راایجادکردند»

انواع علّت:(ساخت صندلی)

1:علت فاعلی:درنظرگرفتن یک صندلی

2:علت مادی:نجارعلت فاعلی آن است

3:علت صوری:یعنی جسمی که برای ساختن جسمی به کارمیرود(چوب)-شکل آن وسیله رامیگویند(نشستن).

4:علت غائی:هدف ازساختن چیزی است(درس خواندن)

علّت اِعدادی:به علّت هایی می گویندکه زمینه رابرای ایجادچیزی آماده میکنندواگرفرض کنید،که یکی ازآنهاازبین برود،معلول ازبین نمیرود،مثلا:آب،خاک ونور،علّت اِعدادی گیاه است.

علّت حقیقی:به علّت هایی می گویند،که چنان  ارتباط مستحکمی بامعلول دارندکه اگریک لحظه ارتباطش بامعلول قطع شودباعث نابودی معلول میشودمثلاََ(صحنه هایی که مادرذهنمان تصورمیکنیم،نسبت به اراده ی مااگریک لحظه اراده کنیم که صحنه ی دیگری راتصورکنیم،صحنه ی قبلی نابودمیشود.

-علت بودن خدابرای جهان ازنوع«فاعلی حقیقی»است.


طنزنویس ۱۴ شهریور ۹۵ ، ۰۹:۱۴ ۱ ۴ ۱۰۵

نظرات (۱)

 • سیّد محمّد جعاوله
  يكشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ , ۱۰:۰۰
  پست خوبی بود
  ممنونم
  • author avatar
   طنزنویس
   ۱۴ شهریور ۹۵، ۱۰:۱۱
   ازنظرتون نسبت به پستم متشکرم.
   خواهش میکنم.
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.