تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


هرچندخداشناسی فطری است،اماویژگی امورفطری این است که اگربه آن بی توجهی بشود،کم کم ضعیف میشود،همان ضعیف شده آن درشرایط بحرانی قراربگیرددوباره شکوفامیشود.

معنی آیه مربوطه<<روی خودت راخالصانه به سمت دین خداکن،همان دینی که خداوند،مردم رابراساس آن آفریده است وهیچوقت درخلقت خدا،تغییری حاصل نمی شود>>

برهان نظم====>نظم:هرجاکه سه چیزوجودداشته باشد،نظم وجوددارد:

1-مجموعه ای ازاشیاء.

2-ارتباط وپیوندبین اشیا.

3-آرایش وترتیب خاص بین آنها.

تعریف مجموعه منظم:مجموعه ای است ازاشیاءکه بصورت خاص کنارهم قرارگرفته اندوعاملی آن هارابه هم پیوندمیدهدویک هدف واحدرادنبال میکند◀هرعضوی درتعامل بادیگرعضوهاست▶

تقریربرهان نظم--->مقدمه 1(تجربی):درجهان نظم وجودداردمقدمه2(عقلی):هرکجانظم بود،نیازبه ناظم دارد.

ویژگی های برهان نظم:1-این کتاب ساده ترین برهان خداشناسی است(قرآن)2-قرآن درباره این برهان،بسیارآیه آبورده است3-این برهان دوصفت برای خدااثبات میکندکه عبارتنداز:1-عالم2-قادر.


طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۳ ۴ ۱۱۶

طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۳ ۴ ۱۱۶


فطرت یعنی فطریعنی شکافتن

نوع خاصی که خداماراآفریده،ویژگی های ذاتی ماکه هیچوقت ازماجدانمی شوند.

مثلاٌ:فطرت انسان ذاتاحرف زدن است.

-فطرت هرموجودی به ویژگی های ذاتی آن موجودگویند،مثلاحیوانات ذاتاٌقدرت تعقل ندارند،یاتمام حیوانات نیازبه غذادارند.

ویژگی های امورفطری:1-درتمام انسان هاوجوددارد2-درطول تاریخ ثابت است3-نیازی به آموزش ندارد.

اگریک موجودهرسه راباهم داشت فطری است،مثل لباس پوشیدن فطری است،مثلالباس پوشیدن فطری است ولی مدورنگ وطول لباس فطری نیست.

انواع فطریان انسان=>1-شناخت های فطری(یعنی علم ومعرفت)2-گرایش های فطری(یعنی میل وعلاقه)

فطریان انسان نسبت به خدا=>1-شناخت فطری نسبت به خدا(خداشناسی فطری)2-گرایش فطری نسبت به خدا(خداگرایی فطری)


طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۴ ۵ ۱۴۳

طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۴ ۵ ۱۴۳


یعنی تمام انسان هادراعماق وجودخود،نوعی علم ومعرفت به وجودخداونددارندکه آنراخداشناسی فطری می گویند،همچنین تمام انسان ها دراعماق دل خود،نوعی میل ومحبت به خدادارند،که آنراخداگرایی فطری می گویند.


برهان===>خداشناسی رابی نیازاستدلال می داندومعتقداست که همه انسان هاخداراقبول دارند،به همین خاطرپیامبران هیچگاه درپی اثبات اصل خدانبودندبلکه غفلت زدایی می کردند.


طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۴ ۵ ۱۵۰

طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۴ ۵ ۱۵۰


خداوندنامحدوداست وعقل انسان محدوداست،پس نامحدوددرمحدودقرارنخواهدگرفت.

پس انسان اصلانمی تواند،خدارابشناسد(شناخت ذاتی خدا)

برای اثبات خداهیچ راه تجربی وجودندارد،زیرااین راه فقط برای مادیان است وبرای شناخت خداخوب نیست.

تمام برهان های خداشناسی برعهده<<عقل>>است.


طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۱ ۴ ۱۱۲

طنزنویس ۹۵-۶-۱۳ ۱ ۴ ۱۱۲


دنیای امروز، دنیای اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و... است که گریزی از آن نیست زیرا افراد روزانه برای برخی امور مجبور به استفاده از چنین فضایی خواهند شد. حضور و تعامل کاربران مختلف با فرهنگ‌ها و آداب اجتماعی متفاوت، می‌طلبد یک سری قاعده جهت حفظ حریم، زندگی خصوصی افراد و روابطی در چهار‌چوب، بنا شود تا افراد با رعایت آنها "اخلاق" را حفظ کنند.

اما متاسفانه آنچه امروزه به چشم می‌خورد نبود تعهد اخلاقی در چنین فضاهایی، همراه با سوء‌استفاده از چنین محیط‌هایی برای دست‌یابی به مقاصد غیر انسانی، رسیدن به سرگرمی‌های کاذب، نفوذ به زندگی شخصی دیگران، فریب افراد جهت در‌آمدزایی و در نتیجه زیر پا گذاشتن اخلاق است.طنزنویس ۹۵-۶-۱۲ ۰ ۳ ۲۳۷

طنزنویس ۹۵-۶-۱۲ ۰ ۳ ۲۳۷


پس از وضو گرفتن ، به نماز می ایستیم و ابتدا اذان و سپس اقامه را به صورت زیر می خوانیم :

http://dl.topnaz.com/2012/12/n6.gif

تکبیرة الاحرام

“نماز” با گفتن “الله اکبر” آغاز می شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.


۱- نیت
برای وضو هم اول باید نیت وضو یعنی قصد وضو گرفتن برای انجام فرمان خدا و تقرب به خدا را داشته باشیم.

وضو

۲- شستن صورت:
بعد ابتدا با دست راست مقداری آب می ریزیم به بالای صورت و از جایی که مو روییده است را تا انتهای چانه، گردی جلوی صورت را می شوییم.


برای خواندن نمازبایدشرایط زیرمهیاباشد:

1-وقت نمازفرارسیده باشدکه آن وقت بعدازاذان میباشد.

2-بدن انسان پاک باشد(بدن فردبانجاست برخوردنکرده باشدیافردجنب نشده باشد)

3-لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اول ـ آن که پاک باشد.

دوم ـ آن که مباح باشد.

سوم ـ آن که از اجزاء مردار نباشد.

چهارم ـ آن که از حیوان حرام گوشت نباشد.

پنجم و ششم ـ آن که اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد.(اطلاعات بیشتر)

4-شرایط مکان نمازگزار:
۱. مباح باشد. (یعنی غصبی نباشد).
۲. بی حرکت باشد.
۳. از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است.
۴. جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد.
۵. محل سجده‌ی نمازگزار پاک باشد.
۶. موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود.
۷. میان‌زن‌و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد.
۸. مسطح باشد.(اطلاعات بیشتر)

5-شرایط وضو

* شرایطی که به وضو گیرنده برمی‌گردد:

الف) با قصد قربت وضو بگیرد (نیت).
ب) استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

* شرایطی که به آب وضو برمی‌گردد:
الف) آب وضو مطلق باشد.
ب) آب وضو پاک باشد.
ج) آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد).

* شرایطی که به ظرف وضو برمی‌گردد:
الف) مباح باشد

* شرایطی‌که‌به اعضای وضو برمی‌گردد:
الف) پاک باشد.
ب) مانعی از رسیدن آب در آن نباشد.

* شرایطی که به کیفیت وضو برمی‌گردد:
الف) ترتیب را در شستن و مسح کردن‌ها رعایت کند (ترتیب).
ب) کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد (موالات).
ج) کارهای وضو را خودش در حال اختیار انجام دهد (مباشرت).

* شرایطی که به زمان وضو برمی‌گردد:
به مقدار وضو و نماز وقت باقی باشد.(ادامه دراین لینک)

طنزنویس ۹۵-۶-۱۲ ۰ ۳ ۱۱۶

طنزنویس ۹۵-۶-۱۲ ۰ ۳ ۱۱۶◾️شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت، حضرت امام جواد (ع) تسلیت باد.


طنزنویس ۹۵-۶-۱۱ ۲ ۵ ۱۳۶

طنزنویس ۹۵-۶-۱۱ ۲ ۵ ۱۳۶


۱ ۲ ۳ ... ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲